Startnotitie uitbreiding en transformatie bedrijventerrein Zoutman gepresenteerd

De ruimte voor uitbreidingsmogelijkheden voor wonen en bedrijven in Reeuwijk-Brug is schaars. Om in de komende jaren voldoende ruimte voor bedrijven te creëren onderzoekt de gemeente of een uitbreiding ten westen van Zoutman mogelijk is. Deze ontwikkeling biedt tevens de ruimte om het oostelijk deel van Zoutman te transformeren naar wonen.

De startnotitie geeft een globaal beeld van de sporen waarlangs de haalbaarheid van zowel uitbreiding als transformatie van bedrijventerrein Zoutman zal worden onderzocht. Het biedt een overzicht van de geformuleerde ambities voor het gebied, de daaruit volgende onderzoeksvragen, bijbehorende vraagstukken omtrent o.a. fasering en risico’s en tot slot de meer procesmatige aandachtspunten.

In het onderzoek zullen relevante omgevingsaspecten, marktontwikkelingen en juridisch-financiële (on)mogelijkheden worden betrokken. Om uiteindelijk een uitspraak te doen over de haalbaarheid van de geformuleerde ambities.

Het doel is tweeledig: namelijk enerzijds het faciliteren van uitbreidingsruimte voor bedrijvigheid en anderzijds (gelijktijdig) het creëren van ruimte voor woningbouw.

Al eerder, in 2011/2012, heeft een onderzoek naar uitbreiding van Zoutman plaatsgehad. Destijds werd om diverse redenen geconcludeerd dat uitbreiding op dat moment niet realistisch was. Bestuurlijk werd besloten om eventuele uitbreiding pas rond 2020 weer te gaan onderzoeken, dit moment is intussen daar. Waarbij de mogelijkheden van transformatie naar woningbouw van een deel van Zoutman nu parallel aan de uitbreiding worden onderzocht.

Downloads

Recente dossierberichten