Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Stand van zaken

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. Het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ (KVO) voor bedrijventerreinen is een gestructureerde manier van lokale samenwerking om veiligheid te vergroten. Het keurmerk zorgt voor een veiliger en prettiger (werk)omgeving. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor respectievelijk de politie en de brandweer een stuk effectiever. Doordat het KVO eisen stelt, pakken alle partijen hun verantwoordelijkheid bij de aanpak van veiligheidsproblemen.

Gemeente, politie, brandweer, MKB Nederland, Reeuwijkse Ondernemers Vereniging (ROV) en Vereniging Bedrijventerrein Zoutman (VBZ) bundelden hun krachten en stelden aan de hand van een veiligheidsenquête onder de ondernemers en de schouw over het terrein een actieplan met maatregelen op. Het actieplan wordt regelmatig bijgesteld. Iedere twee jaar wordt gekeken of Zoutman nog steeds voldoet aan de eisen van het KVO.

Om het certificaat van het KVO te krijgen heeft Zoutman:

 • Een plan van aanpak (pva) en veiligheidsmaatregelenmatrix opgesteld.
 • Een werkgroep KVO gevormd (convenant).
 • Een veiligheidsenquête uitgezet.
 • Een schouwrapport opgesteld.
 • Audit gehad en gecertificeerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Elke drie jaar wordt de situatie geëvalueerd en indien nodig het plan van aanpak bijgesteld. Na elke evaluatie wordt bepaald of het bedrijventerrein in aanmerking komt voor de volgende ster.

Genomen/te nemen maatregelen

 • Opstellen van tips voor het bedrijfsleven om de veiligheid te verbeteren.
 • Het stimuleren van meldingen op het gebied van onveilige situaties en Meld – Signaleerkaart.
 • Melden van alle incidenten, meld – signaleerkaart.
 • Stimuleren alertheid/bewustzijn van de ondernemers door thematische voorlichting.
 • Stimuleren aangifte / meldingbereidheid.
 • Uitvoeren brandweeroefeningen.
 • Toezicht en handhaving door brandweer.
 • Inventariseren en oplossen van verkeerstechnische knelpunten.
 • Controle en bijstelling maatregel schoon en heel.
 • Borging van de werkgroep KVO-B Zoutman.
 • Parkmanager Ericis bewaakt de voortgang KVO-B en organiseert jaarlijks een schouw.
 • Twee jaar na het verkrijgen van het Keurmerk vindt de hercertificering plaats, waar mogelijk met ondersteuning van de procesbegeleider KVO-B.

Verzekeringsvoordeel

Omdat het KVO aan Zoutman is toegekend, komen ondernemers van het bedrijventerrein in aanmerking voor 10% korting op verzekeringen. Hiervoor overhandigt u het KVO-certificaat aan uw verzekeringsmaatschappij. Het certificaat kunt u hier downloaden.

Met Interpolis is een raamovereenkomst afgesloten waarbij bedrijven die gevestigd zijn op Zoutman op 10% korting ontvangen op de premie van de Bedrijven Compact Polis. Neem hiervoor contact op met de heer Fred Roodenburg via e-mail: cf.roodenburg@interpolis.nl of mobiel 06-53 25 46 15.

Recente dossierberichten